Державний заклад
«Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ ДЗ «ДМА»

1.Загальні положення

1.1. Наукова бібліотека (надалі - Бібліотека) Дніпропетровської медичної академії (надалі - Академія) є освітнім, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Академії, що забезпечує найбільш повне формування, зберігання та загальнодоступне використання документально - інформаційних ресурсів в навчальному, науковому та виховному процесах Академії.

1.2. Правила користування Бібліотекою - документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права і обов’язки користувача. Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типових правил користування бібліотекою ВНЗ», “Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти” та «Положення про Бібліотеку».

1.3. Інформаційні ресурси Бібліотеки Академії є невід'ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.

1.4. Користування Бібліотекою Академії безкоштовне.

2. Умови запису та порядок користування Бібліотекою

2.1. Право користування Бібліотекою мають студенти всіх форм навчання, аспіранти, докторанти, магістранти, клінічні ординатори, лікарі-інтерни, курсанти ФПО, слухачі ПВ, професорсько-викладацький склад, працівники структурних підрозділів Академії.

2.2. Сторонні користувачі обслуговуються лише в читальних залах Бібліотеки, пред’явивши документ, який засвідчує особу.

2.3. Запис до Бібліотеки:

- студентів, аспірантів, докторантів, магістрантів, клінічних ординаторів, лікарів-інтернів, курсантів відбувається на підставі наказів про їх зарахування;

- викладачів, співробітників - на підставі списку відділу кадрів та паспорту.

2.4. Для запису до Бібліотеки користувач повинен надати студентський квиток (читацький квиток) або паспорт; заповнити бланки (для реєстрації у базі даних системи «Ірбіс» і створення електронного формуляру, друкованого читацького формуляру); ознайомитися з Правилами користування та підтвердити своє зобов’язання про їх виконання особистим підписом.

2.5. Обслуговування студентів у Бібліотеці проводиться на підставі студентського квитка (читацького).

2.6. Передавати студентський квиток (читацький) іншим особам, отримувати літературу за іншу особу заборонено.

2.7. Усі записи про видані та повернені документи фіксуються в електронному формулярі (друкованому формулярі користувача). Користувач має право ознайомитися з переліком виданих документів на моніторі робочого місця бібліотекаря, отримати розпечатку виданих документів.

2.8. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, у читальних залах, на філії та інших пунктах видачі літератури; користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, Інтернет-послугами, що надаються Бібліотекою; брати участь у соціокультурних заходах, які проводяться Бібліотекою.

2.9. Термін користування науковою, довідковою, художньою, методичною літературою у відділі наукової літератури визначається статусом примірника (тільки у читальному залі; тиждень; місяць тощо) та статусом користувача (професорсько-викладацький склад, студент академії).

2.10. Навчальна література видається на абонементах навчальної літератури на семестр, блок або навчальний рік у кількості, яка відповідає навчальним планам і програмам.

В період масової видачі навчальна література на абонементах видається за графіком, що склала бібліотека, враховуючи розклад занять.

По закінченні семестру, блоку, після здачі іспиту, дифзаліку користувачі повинні повернути літературу з даної дисципліни в 3-денний термін та отримати довідку в бібліотеці. Після закінчення 3-го курсу студенти повинні повернути до бібліотеки всі отримані документи у зв'язку з переходом на циклову (блочну) систему отримання підручників. Студентам 4-6 курсів підручники видаються тільки на 1 цикл за розкладом занять.

2.11. Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії, інші довідкові видання, неопубліковані матеріали (дисертації, магістерські роботи та ін.), документи обмеженого користування видаються лише в читальних залах. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

2.12. Бібліотекар має право продовжити термін користування документами на прохання читача, якщо на них немає попиту з боку інших користувачів.

2.13. Усі користувачі мають доступ до електронних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет з автоматизованих робочих місць.

Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Не дозволяється переглядати фільми, слухати музику, грати в ігри та інше.

Правила користування комп’ютерами в читальному залі (дод.1).

2.14. За необхідністю, користувачеві надаються консультації з використання інформаційних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет.

3. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

3.1. Користувачі Бібліотеки мають право:

3.1.1. На повне, оперативне та якісне обслуговування.

3.1.2. Безкоштовно користуватись основними інформаційно-бібліотечними послугами.

3.1.3. Одержувати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації з фондів Бібліотеки.

3.1.4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування Бібліотекою, а також з пошуку інформації в автоматизованому режимі.

3.1.5. Брати участь у соціокультурних заходах, що проводить Бібліотека.

3.1.6. Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами у локальній мережі Бібліотеки, Інтернеті.

3.1.7. Використовувати Wi-Fi технологію в обладнаних зонах.

3.1.8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих відомостей та переліку використаних документів.

3.1.9. Подавати адміністрації Академії зауваження та пропозиції щодо роботи Бібліотеки.

3.2. Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

3.2.1. Знати Правила користування Бібліотекою та дотримуватись їх.

3.2.2. Під час запису до Бібліотеки надавати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Повідомити актуальну контактну інформацію та адресу е-пошти. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати Бібліотеку про зміни.

3.2.3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих із фондів Бібліотеки, не виносити з приміщення Бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в електронному або читацькому формулярі; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.

3.2.4. При отриманні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, відсутності сторінок, повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на книзі чи журналі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.

3.2.5. Повертати до Бібліотеки документи у встановлені терміни: по закінченню блоку, семестру, навчального року. Після закінчення 3-го курсу студенти повинні повернути до бібліотеки всі отримані документи.

3.2.6. Тактовно поводитись із співробітниками Бібліотеки та іншими користувачами.

3.2.7. При відрахуванні, академічній відпустці, закінченні навчання чи звільненні з Академії користувач повинен повністю розрахуватись з Бібліотекою, підписати обхідний лист.

3.3. Відповідальність користувачів Бібліотеки:

3.3.1. За завдану бібліотечному фонду та майну Бібліотеки шкоду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

3.3.2. У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. При неможливості заміни користувач повинен зробити якісну копію цього видання.

3.3.3. Вартість пошкоджених або загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

3.3.4. Заміна втраченої чи пошкодженої користувачами літератури фіксується у «Зошиті обліку книг, прийнятих від читачів взамін загублених» і підтверджується підписом користувача.

3.3.5. У разі відмови користувача розрахуватися з Бібліотекою згідно з вимогами даних Правил, питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів розглядається на рівні деканату, ректорату або передається до судових органів.

3.3.6. За порушення Правил користування Бібліотекою та недбале ставлення до документів друку користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами Бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення користувач позбавляється права користування Бібліотекою на навчальний семестр.

3.3.7. За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін до 1 місяця.

3.3.8. У разі пошкодження майна Бібліотеки, користувач зобов‘язаний відшкодувати вартість ремонт}' (за погодженням з адміністративно-господарською службою Академії).

4. Права та обов'язки Бібліотеки

4.1. Бібліотека зобов'язана:

4.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно «Положення про Бібліотеку Академії» та цими Правилами.

4.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються Бібліотекою.

4.1.3. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчального, науково- дослідницького та соціокультурного процесів Академії.

4.1.4. Забезпечувати високу якість бібліотечно-бібліографічних послуг, що надаються користувачам Бібліотеки на основі впровадження новітніх електронних технологій, підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

4.1.5. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему електронного каталогу, проблемно-орієнтованих баз даних, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації тощо). Брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.

4.1.6. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати інформаційні запити науковців та студентів Академії із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.

4.1.7. Організовувати роботу з поширення знань основ інформаційно-бібліотечної грамотності. З цією метою проводи ги індивідуальні бесіди, консультації, екскурсії та ін.

4.1.8. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет, віртуального обслуговування користувачів, електронної доставки документів тощо.

4.1.9. Здійснювати облік, зберігання та використання творів друку, інших матеріалів, що складають фонд Бібліотеки, у відповідності до встановлених правил; дотримуватися санітарно-гігієнічних правил зберігання фондів; своєчасно відбирати твори друку для здійснення реставраційних робіт.

4.1.10. Дотримуватись установленого режиму роботи Бібліотеки згідно з вимогами Академії; не допускати відсутності працівників чи закриття підрозділів без попереднього оголошення. Вивішувати оголошення про графік роботи Бібліотеки та всіх її підрозділів на Дошці оголошень Бібліотеки та на веб-сайті Бібліотеки.

4.1.11. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім навчальних, наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

4.1.12. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об’єктів, які зберігаються і використовуються Бібліотекою.

4.1.13. Враховувати у діяльності Бібліотеки пропозиції’ користувачів, підгримувати постійні контакти з адміністрацією Академії, студентським самоврядуванням.

4.2. Бібліотека має право:

4.2.1. Видавати користувачам книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

4.2.2. Через 3 дні після закінчення терміну користування документами нагадувати користувачам електронною поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування Бібліотеки, передавати відповідну інформацію до деканатів.

4.2.3. За порушення Правил користування Бібліотекою та недбале ставлення до документів друку позбавляти користувача права користування усіма структурними підрозділами Бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення позбавляти права користування Бібліотекою на навчальний семестр.

4.2.4. Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.

 

Правила користування науковою бібліотекою ДЗ «ДМА» складені на основі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», «Типових правил користування бібліотекою ВНЗ»; розглянуті і фприйняті на засіданні Методичної ради Наукової бібліотеки.